Terminowe wykonanie umów IT w czasach pandemii COVID-19

Wraz z upływem czasu nieuchronnie zbliżają się terminy realizacji umów, w tym umów IT. Trudności związane z dotrzymaniem terminów SLA przy mniejszych zasobach kadrowych, opóźnienia w dostawach sprzętu oraz widmo kar umownych za brak terminowej realizacji obowiązków umownych skutecznie spędzają sen z powiek wykonawców, zwłaszcza w przypadku zamówień publicznych i związania zamawiającego dyscypliną finansów publicznych.

Remedium na te problemy przynosi uchwalona przez Sejm 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568). Nowelizacja ustawy COVID-19 przewiduje w omawianym zakresie następujące narzędzia: I. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do takiej informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

  • decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  • poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  • nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

II. Zamawiający, po stwierdzeniu, że takie okoliczności (związane z wystąpieniem COVID-19) mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

Warto przy tym pamiętać, że zmiana umowy nie jest czynnością jednostronną. Wymaga zatem współdziałania obu stron. Ustawodawca nie zdecydował się na przyznanie wykonawcom roszczenia o zmianę umowy.

III. Bardzo istotną zmianę z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych, wiążącej zamawiających publicznych, wprowadza art. 15s nowelizacji. Zgodnie z tym przepisem nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego i zmiana umowy tym spowodowana. Nowelizacja idzie jeszcze krok dalej, stanowiąc wprost, że nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 Kodeksu karnego (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym), kto nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

Źródło: Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Ilustracja: Pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*